نظر من را بخواهید عنوان بالا خیلی خیلی زیادی درست است ... یعنی یک فرمولیست که کسی نمیتواند در برابرش مقاومت کند یا کوچکترین ایرادی ازش بگیرد ... نمیشود فرار کرد ... نمیشود نادیده گرفت ... یکهو یک جایی که انتظارش را نداری خفتت میکند! ... توی یک کوچه بن بست تاریک آن ته ته های محله های تنهاییت یکهو گیرت میاورد و تو دیگر پایِ رفتن نداشته باشی انگار.... از یک طرف دلت بخواهد فرار کنی ولی انگار پاهایت میخ شده باشند به زمین ... نمیشود چشم پوشید از بودنش ... نمیشود ندیدش ... نمیشود نخواست ... نمیشود پشتت را بکنی و بروی و بگویی انگار نه انگار ... عشق دیدی ندیدی ... نمیشود .... گیر میکنی و حالا ضربان قلبت تغییر میکند ... طوری که خودت میشنوی چقدر بیتابانه تر دارد در سینه ات میکوبد ... گیر میکنی و نمیتوانی چشم برداری ازش ... گیر میکنی و نمیتوانی گوش نکنی به حرفهایش ... نمیتوانی در بروی ... نمیتوانی بگویی دلت نمیخواهد همیشه یِ همیشه چشمهایش را ببینی ... صدایش را بشنوی ... به حرفهایش گوش بدهی ... عشق همیشه از جایی که شاید فکرش را هم نمیکنی سر میرسد ... زمانی که منتظرش نیستی دیگر ... دیگر داری دنبالش نمیگردی ... داری راهت را میروی که یکهو سبز میشود ... سبز میشود و زندگیت بهار میشود ... بهاری که همه چیز را تحت شعاع خودش قرار بدهد ... چیزی که باعث بشود خدا را شکر کنی که همه رفتند و جا برایش باز کردند ... عشق راه خودش را میرود و تو را رام میکند ... می آید و طعم خوشی را جوری بهت میچشاند که دیگر ندانی ساعت چند است ... چندم است ... زندگی کجاست ... فقط یک چیز را بدانی و آن این باشد که دلت گیر کرده ... جوری که مطمئن باشی که "شیرین" راست میگفت ... "عشق همیشه راه خودشو میره ... " ... 

منبع : for a rainy day |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : for a rainy day |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : for a rainy day |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : for a rainy day |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : for a rainy day |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : for a rainy day |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : for a rainy day |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : for a rainy day |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : for a rainy day |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... " منبع : |"عشق راه خودشو میره ... "
برچسب ها : نمیشود ,نمیتوانی ,انگار ,میشود ,یکهو ,میکنی ,خودشو میره